Výuka klinické sonografie v ČR

Stanovisko ČSUM č.1

aktualizace květen 2021

 

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM) se jako členská společnost Federace evropských společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) hlásí k prohlášení a požadavkům této společnosti na výuku sonografie v Evropě (1). Cílem této snahy je dostupné, kvalitně provedené sonografické vyšetření na přiměřené úrovni expertízy dle konkrétního klinického požadavku u konkrétního pacienta. ČSUM si jako multioborová společnost klade za cíl vytvoření rámce pro výuku a její podmínky v ČR, s jejíž podporou budou vyrůstat kvalitní sonografisté v jednotlivých oborech medicíny.

 

Definice typů sonografických vyšetření

Kompletní sonografické vyšetření

Vyšetření je provedeno odborníkem na sonografii (radiolog, ale i klinik s dostatečnou expertízou v dané problematice). Není vázáno na vyšetřovnu, ale může být provedeno i u lůžka pacienta či v terénu. Zaměřeno je na určitou oblast, orgánovou soustavu či orgán (např. echokardiografie či břišní sonografie). Může mít více úrovní – základní vyšetření či pokročilé vyšetření i s použitím specifických sonografických metod (např. CEUS, strain analýza, elastografie, … ). Vyžaduje kompletní vyšetření celé oblasti (břicho) či orgánu (srdce a velké cévy) a detailní kompletní zprávu (1,2).

Příklady: kompletní echokardiografické vyšetření, kompletní sonografie břicha, vyšetření tepen DKK, sonografie prsu.

 

POCUS (point-of-care ultrasonography) – sonografie provedena ošetřujícím lékařem v místě výkonu jeho praxe (ambulance, lůžko nemocného, akutní příjem, operační sál, zásah v terénu, . …), jejíž nálezy jsou interpretovány přímo tímto vyšetřujícím (4,5,6). Podrobnost tohoto vyšetření se odvíjí od akutnosti a komplexnosti klinické otázky indikující toto vyšetření. Umožňuje klinikovi rychlý a přímý přístup k informaci rozhodující o další péči o pacienta. POCUS může, ale nemusí nahradit komplexní sonografické vyšetření. Záleží na podstatě klinické otázky a zda bylo schopno POCUS vyšetření tuto otázku zodpovědět. Klíčová je tedy role jasně formulované klinické otázky (otázek), na kterou má POCUS odpovědět.

Příklady: FAST vyšetření břicha, zhodnocení příčiny hemodynamické nestability pacienta, posouzení přítomnosti obstrukce močových cest při anurii, navigace při zavádění cévních vstupů, zhodnocení přítomnosti kloubní synovitidy a její aktivity.

 

Echoskopie – představuje minimum z POCUS sonografie a odpovídá na jednoduché otázky odpovědí charakteru ano/ne. Je rozšířením fyzikálního vyšetření (7,8).

Příklad: distenze břicha (ascites či obezita ?), poslechové oslabení při auskultaci plic (přítomnost pleurálního výpotku či konsolidace?).

 

S technologickým rozvojem a dostupností UZ přístrojů přichází nevyhnutelně jejich použití v odbornostech, které dříve s touto technikou nepracovaly. To přináší možná pozitiva v podobě zlepšení a zrychlení diagnostických i terapeutických procesů. Stejně tak je však POCUS, jakožto metoda významně závislá na kvalitě vyšetřujícího, náchylná k falešným závěrům s možným negativním dopadem na osud pacienta. Je tedy žádoucí dosažení balance, kdy vyvážení úrovně dostupnosti a kvality povede ku prospěchu pacienta a finanční efektivitě celého systému. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze kvalitní výukou (ideálně začínající již v pregraduální výuce). Součástí kvalitní výuky je i kontrola její kvality – jak při získávání odbornosti dosažením určitého počtu vyšetření či spíše zhodnocením kompetencí, tak i nabytých schopností zisku kvalitních dat a jejich klinické implementace. Základní koncepce výuky sledují buď na kompetencích založený přístup nebo klasický přístup založený na orgánových soustavách a počtu vyšetření.

 

Doporučení pro tvorbu kurikul sonografie v jednotlivých oborech medicíny (9):

 1. Definování a vytvoření podmínek pro výuku:
 • 1a – Základy porozumění vzniku a optimalizace UZ obrazu
 • 1b – Výběr základních UZ aplikací v daném oboru (základní kompetence)
 • 1c – Výběr pokročilých UZ aplikací v daném oboru (rozšířené kompetence)
 • 1d – Vytvoření systému kontroly správné klinické praxe
 1. Vybudování rámce vlastního průběhů vzdělávání:
 • 2a – Základní kurz, zajištění výukových materiálů (úvod do tématu, první zkušenosti)
 • 2b – Zisk zkušeností s metodou v praxi (prohloubení a osvojení znalostí)
 • 2c – Validace znalostí a dovedností (uznání získané základní kompetence)
 • 2d – Pokročilý kurz (většina patologií, pokročilé aplikace)
 • 2e – Prohlubování zkušeností s metodou v praxi
 • 2f – Validace znalostí a dovedností (uznání získané pokročilé kompetence)

 

Návrh sonografických vzdělávacích programů v ČR

a) Obecný modul

–  Základy klinické sonografie – kurz shrnující fyzikální základy sonografie a práce s přístrojem, artefakty, hygienu práce, bezpečnost v sonografii a doporučení pro dokumentaci (doporučený modul před začátkem absolvování dalších modulů)

 

b) Vzdělávací programy pro kompletní orgánovou či systémovou sonografii

– VP Abdominální sonografie (základní a pokročilá úroveň)

– VP Transthorakální sonografie plic a hrudníku (základní a pokročilá úroveň)

– VP Sonografie muskuloskeletálního aparátu (základní a pokročilá úroveň)

– VP Sonografie hlavy a krku (základní a pokročilá úroveň)

 VP Cévní sonografie (základní a pokročilá úroveň)

– VP Endokrinologická sonografie (specializovaný kurz sonografie štítné žlázy a krku, okohybných svalů, a biopsie štítné žlázy a jiných útvarů v oblasti krku tenkou jehlou pod UZ kontrolou)

– VP Sonografie periferního nervového systému a svalové tkáně (pouze pokročilá úroveň)

– VP Transthorakální echokardiografie (základní a pokročilá úroveň)

– VP Urologická sonografie (základní úroveň je součástí základní úrovně VP břišní sonografie  či kmenového výcviku v oboru Urologie, pokročilá uroveň vzdělávání v dikci Urologické společnosti)

– VP Gynekologicko-porodnické sonografie (v režii Gynekologicko-porodnické společnosti v rámci specializačního vzdělávání v oboru)

– VP Gastroenterologická endosonografie a Transesofageální echokardiografie (výuka a certifikace v rámci funkčních licencí ČLK F008 Endoskopická sonografie resp. F015 Transesofageální echokardiografie) (10)

 

c) Vzdělávací programy pro POCUS

– VP Emergency POCUS (echoskopické moduly POCUS pro obory akutní medicíny – urgentní medicína, intenzivní medicína, interní a chirurgické obory, všeobecné praktické lékařství a pediatrie, VP definuje POCUS sonografii pro neodkladné vyšetření u život ohrožujících stavů, nedosahuje však základní úrovně kompetencí jednotlivých VP pro kompletní orgánovou či systémovou sonografii)

– VP POCUS (specializovaný kurz shrnující protokoly akutní medicíny dospělých navazující na získaní základní úrovně kompetencí ve VP abdominální sonografie, transthorakální sonografie plic a hrudníku a transthorakální echokardiografie, VP definuje pokročilou multiorgánovou POCUS sonografii dospělých)

– VP Pediatrický POCUS (specializovaný kurz shrnující protokoly akutní pediatrické medicíny navazující na získání základní úrovně kompetencí ve VP abdominální sonografie, transthorakální sonografie plic a hrudníku, transthorakální echokardiografie, cévní sonografie a sonografie muskuloskeletálního aparátu, VP definuje pokročilou multiorgánovou POCUS sonografii v pediatrii)

 

Definice základní a pokročilé úrovně kompetencí (3):

Základní úroveň: schopen provést běžná vyšetření bezpečně a správně, odlišit normální anatomii od patologie, diagnostikovat základní běžné patologie, umět identifikovat pacienty vyžadující pokročilou úroveň vyšetření.

Pro dosažení této úrovně je nutno absolvovat teoretickou výuku, praktickou výuku zdokumentovanou formou log-booku a pod dohledem lektora na závěr prokázat příslušné kompetence.

Pokročilá úroveň: vyšetřuje pacienty vlastní i odeslané vyšetřujícím se základní úrovní kompetencí, pozná a správně diagnostikuje většinu patologií, provádí základní nekomplexní UZ navigované intervence, podílí se na výuce základní i pokročilé úrovně VP.

Pro dosažení této úrovně je nutno absolvovat kurz pokročilé sonografie v příslušné UZ metodě, praktikovat metodu po dobu minimálně jednoho roku od získání základní úrovně, praktickou výuku dokumentovat formou log-booku a pod dohledem lektora na závěr prokázat kompetence odpovídající pokročilé úrovni.

 

Lékař, který dosáhl základní úrovně kompetencí, dále pracuje pod odborným dohledem lékaře pokročilé úrovně. Je povinen konzultovat nejasné nálezy, jeho odborný dohled pak jeho nálezy stvrzuje. Hierarchie je tedy rovna hierarchii předatestačního vzdělávání (lékař po absolvování kmene = základní úroveň, lékař po atestaci = pokročilá úroveň). Pro zcela samostatnou praxi v kompletní orgánové nebo systémové sonografii je nutno dosáhnout pokročilé úrovně.

Požadavky na vzdělávání v POCUS definují jednotlivé odborné společnosti v rámci svých kmenových a specializačních kurikul. ČSUM však doporučuje na pracovišti přítomnost alespoň jednoho lékaře/lékařky s pokročilou úrovní kompetencí v POCUS odpovídající VP POCUS či VP Pediatrický POCUS ČSUM. Ideálem do budoucna je pak požadavek na minimální vzdělání v POCUS sonografii v tomto rozsahu u všech lékařů/lékařek.

 

Role ČSUM : zisk odborníků v jednotlivých UZ aplikacích a vytvoření dostupné nabídky jednotlivých UZ vzdělávacích aktivit v ČR v tomto pořadí:

 • tvorba konkrétních kurikul pro jednotlivé moduly a jejich úrovně (bod 1, viz výše doporučení pro tvorbu kurikul) – lze vycházet z literatury EFSUMB (3), kurikul DEGUM/SGUM/ÖGUM či dalších zemí a upravit na poměry v ČR.
 • iniciace či přímo pořádání základních, pokročilých a nadstavbových kurzů (2a, 2d, viz výše). Základní kurzy zahrnují úvod do problematiky, zvládnutí vyšetřovací techniky, znalost fyziologického a základních patologických nálezů. Pokročilé kurzy pak prohlubují znalosti získané v základním kurzu a věnují se hlavně prohloubení znalostí a dovedností v záchytu a interpretaci patologických nálezů. Nadstavbové kurzy se pak věnují vybrané specializované problematice.
 • registrace odborníků a pracovišť nabízejících praktickou výuku (2b a 2e, viz výše)
 • validace znalostí a dovedností k udělení příslušných kompetencí (1d, 2c a 2f, viz výše)

 

Reference:

 1. Professional Standards in Medical Ultrasound, EFSUMB Position Paper, M.Wuestner et al., EFSUMB 2021, před vydáním v Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound
 2. The sonographic medical act, Schiavone et al., Journal of Ultrasound (2020) 23:445–447
 3. MINIMUM TRAINING REQUIREMENTS FOR THE PRACTICE OF MEDICAL ULTRASOUND IN EUROPE, Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound, Volume 27, issue 1 February 2006 page 79-105.
 4. POINT OF CARE ULTRASOUND: AWFUMB POSITION PAPER, CHRISTOPH F. DIETRICH et al., WFSUMB
 5. The Use of Handheld Ultrasound Devices – An EFSUMB Position Paper, Michael Bachmann Nielsen et al., Ultraschall in Med 2019; 40(01): 30-39
 6. POINT OF CARE ULTRASOUND: A WFUMB (World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology) POSITION PAPER, Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 43, No. 1, pp. 49–58, 2017
 7. Birth of „Echoscopy“– The EFSUMB Point of View, Piscaglia et al., Ultraschall in Med 2013; 34
 8. Echoscopy Atlas CFD, EFSUMB, http://www.efsumb.org/guidelines/echoscopy-vscan14012014.pdf
 9. INTERNATIONAL FEDERATION FOR EMERGENCY MEDICINE, Point-of-Care Ultrasound Curriculum Guidelines, ifem.cc
 10. Stavovský předpis ČLK č.12 a jeho příloha, www.lkcr.cz

 

Tato verze nahrazuje stanovisko ČSUM č.1 z října 2019.

Za výbor ČSUM, dne 3.5.2021, MUDr. Milan Kocián, předseda ČSUM

 

Minimální požadavky na vzdělávání v UZ diagnostice – doporučení EFSUMB

 

Text naleznete ke stažení zde. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.