Zpráva z akce – Euroson a WFUMB kongres 2022, Timisoara, Rumunsko, 25.-28.května 2022

Koncem května se po vynechání 2 ročníků uskutečnil opět výroční UZ kongres EFSUMB Euroson, tentokrát spojený s kongresem WFUMB, kongresem rumunské UZ společnosti SRUMB a studentské UZ společnosti STUC do jedné akce. Jarní Temešvár nás přivítal letním počasím, bohatým společenským, kulturním, ale především odborným programem. Kongres nabídl 3,5denní paralelní běh osmi přednáškových sálů, tedy bohaté spektrum prezentací na mnoho UZ témat, ze kterého bylo často obtížné vybírat. Zastoupeny byly veškeré aplikace UZ v klinické medicíně – břišní sonografie vč. urogenitální a gynekologicko-porodnické tématiky, hrudní sonografie se zaměřením na UZ plic a prsů, UZ hlavy a krku, cévní sonografie, MSK sonografie, specifika pediatrické sonografie či UZ ve všeobecném praktickém lékařství, přítomny byly i sekce o bezpečnosti UZ, intervencích pod UZ kontrolou či metodách výuky sonografie. Po celou dobu kongresu se dalo věnovat i pokročilým metodám UZ jako jsou elastografie či kontrastní vyšetření, zmíněny byly i další nově vyvíjené metody.

Českou republiku reprezentovala sice nevelká skupina účastníků, která ale na kongresu úspěšně prezentovala 3 vyžádané přednášky (MUDr. Milan Kocián, paralelně dvěma sekcím i předsedal), 1 přednášku v rámci studentské sekce (ing. Klára Balážová) a 2 postery (oba spoluautorovali ing. Klára Balážová a MUDr. Martin Sněhota). Prezentace Ing. Balážové na téma ,,Infrared camera as a utility for quality assurance of ultrasound probes,, nakonec ve studentské sekci zvítězila!

 

Pohled MK:

Kongres byl klasickou přehlídkou state of the art aplikací UZ v jednotlivých oblastech medicíny. Některé přednášky shrnovaly základní poznatky, jiné ukazovaly širší možnosti metody a snažily se objasnit postavení UZ v diagnostickém i klinickém kontextu. Kongres je vždy námětem pro sebevzdělávání i práci do budoucna a tímto u mne tuto roli splnil naprosto. Výjimečností kongresu je pak jeho charakter – unikátní multioborové setkání kliniků mnoha oborů, radiologů i vědců, umožňující každému z účastníků nahlédnout mimo hranice svého oboru a zjistit, jak je medicína krásná a současně složitá. Trochu smutným dojmem z kongresu je pocit, že v porovnání s okolními i vzdálenějšími (a chudšími) zeměmi jsme bohužel v ČR v oblasti klinické sonografie či pokročilých metod pozadu a nevyužíváme zdaleka jejich současné možnosti tak, jak bychom mohli a měli. To ale vynahradila přátelská atmosféra, ve které jsem těch několik dnů mohl strávit spolu se svými dobrými kamarády.

 

Pohled HG:

Jako tradičně se jednalo o vysoce odbornou a užitečnou akci. Na kongres bylo registrováno 1000 účastníků, 192 abstraktů, 96 posterů a 44 ústních sdělení. Program probíhal paralelně v 8 sekcích, často bylo obtížné si vybrat, téměř všechno bylo zajímavé. Mým hlavním zájmem je abdominální sonografie a zejména elastografie jater a jen tímto tématem bych mohla zaplnit veškerý čas strávený na kongresu, tak byla nabídka bohatá. Jako zástupce ČSUM v EFSUMB jsem se zúčastnila společné schůze delegátů jednotlivých členských zemí. Jedním z hlavních témat schůze bylo schválení dlouho diskutovaných demokratizačních změn v ústavě EFSUMB,  podpora Ukrajiny, která je ze strany EFSUMB výrazná, velký důraz byl kladen na další rozvoj a podporu studentských aktivit. Hostitelem kongresu v r. 2023 bude od 25. do 27. května Riga. Na schůzi byl také prezentován návrh na pořádání následujícího kongresu v r. 2024 v Neapoli, který byl jednomyslně schválen.

 

Pohled MS:

Po čtyřleté pauze jsem měl opět možnost zúčastnit se kongresu zabývajícího se výhradně ultrazvukovou tématikou (pod záštitou WFUMB, EFSUMB a SRUMB), tentokrát v rumunském Temešváru. Na kongresu byla prezentována řada nových studií a poznatků zaměřených převážně na klinické využití diagnostického ultrazvuku. Dala se však najít také sekce týkající se bezpečnosti diagnostického ultrazvuku či využití ultrazvuku coby terapeutické modality. V rámci konference probíhaly paralelně přednášky na různá témata, nechyběla ani e-posterová sekce, v níž bylo zahrnuto více než 100 e-posterů. Součástí konference byl i showroom, kde byly výrobci prezentovány nejnovější diagnostické přístroje. Po odborném programu byly každý den ve večerních hodinách organizovány společenské akce. Celkově hodnotím účast na konferenci pozitivně nejen z odborného hlediska, ale rovněž z hlediska osobního, kdy jsem měl možnost potkat řadu lidí, se kterými jsem se nějakou dobu neviděl.

 

 

Milan Kocián, Halima Gottfriedová, Martin Sněhota

12.6.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *